Gốc > Mục:Bài giảng > Mục:Tin học > Mục:Tin học 8 >
title:Bài TH6
date:12-07-2010
sender:Hoàng Ngọc Sơn
source:
type:ppt

Bài Thực Hành 6
SỬ DỤNG LỆNH LẶP WHILE…DO
Ví dụ 1
Viết chương trình sử dụng lệnh lặp while…do để tính trung bình n số thực x1, x2, x3,…, xn, các số n và x1, x2, x3,…, xn được nhập từ bàn phím.
Thực hiện:
Khởi động Pascal. Gõ chương trình sau và tìm hiểu ý nghĩa của từng câu lệnh trong chương trình
Thực hiện:

Lưu chương trình với tên TINHTRUNGBINH.PAS.
Dịch và chỉnh sửa các lỗi gõ, nếu có.
Chạy chương trình với các bộ dữ liệu được gõ từ bàn phím. Quan sát kết quả nhận được trên màn hình.
Viết lại chương trình bằng cách sử dụng câu lệnh For…do thay cho câu lệnh While..do
Ví dụ 2
Tìm hiểu chương trình nhận biết một số tự nhiên N được nhập vào từ bàn phím có phải là số nguyên tố hay không?.
Thực hiện:
Khởi động Pascal. Gõ chương trình sau và tìm hiểu ý nghĩa của từng câu lệnh trong chương trình
Thực hiện:
Lưu chương trình với tên SONGUYENTO.PAS.
Chỉnh sửa câu lệnh lặp của chương trình.
Dịch và chạy chương trình với các giá trị nhập từ bàn phím. Quan sát kết quả nhận được trên màn hình.
Ghi nhớ
Cấu trúc lặp While…do có dạng:
While <điều kiện> do DẶN DÒ
1. Xem trước §9 _ trang 75 _ sách giáo khoa .
Chào và hẹn gặp lại
Thực hiện tháng 08 năm 2009
E_mail: nslangtu2006@yahoo.com.vn